Vahvistava henkilöstötyö

Coaching

Remote – osallistu etäyhteydellä! JTO Coaching on tavoitteellinen yksilö- tai ryhmämuotoinen oppimisprosessi, jonka avulla valmennettavat inspiroituvat hyödyntämään koko potentiaaliaan ja löytämään ratkaisut ja toimintatavat tavoitteiden savuttamiseksi sekä suorituskyvyn maksimoimiseksi, kuitenkin omaa hyvinvointia kunnioittaen.

Sisältö

Coachingin tavoitteet ja sisältö nousevat sekä valmennettavan omista tavoitteista että organisaation strategisista päämääristä.

Tätä koulutusta toteutamme erilaisina versioina asiakkaan tarpeista ja osallistujien tilanteista riippuen.

Mitä on coaching?

Suomen Coaching –yhdistys määrittelee coaching’in prosessiksi, jossa ”valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa”. International Coaching Federation puolestaan määrittelee ammattimaisen coaching’in prosessiksi, joka auttaa asiakasta maksimoimaan oman potentiaalinsa. Coaching’illa tähdätään muutokseen. Muutostarpeen ja –tavoitteet määrittää asiakas. Keskeisiä toimijoita coaching –prosessissa ovat siis asiakas (coachee) ja coach.

Coachingin tavoitteet ja sisältö nousevat sekä valmennettavan omista tavoitteista että organisaation strategisista päämääristä.

Coaching’in hyödyt

Tavoitteellisella ja oikeaoppisella coaching’illa saavutetaan monia yksilö- ja organisaatiotason hyötyjä mm.:

  • valmennettava saavuttaa tavoitteensa
  • valmennettavan sitoutuminen ja työtyytyväisyys paranee
  • organisaation tuottavuus ja tulos paranee.

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvempää kehitystä. Coachingista saa välineitä kasvaa omissa rooleissa ja intoa oman tavoitteen saavuttamiseen. Coachingissa tähdätään valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen, parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja.

Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään. Yritykset, joiden henkilöstö tekee yhteistyötä coachin kanssa, saavuttavat huomattavia parannuksia sekä yksilötasolla (mm. yhteistyö paranee merkittävästi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys kasvavat ja erilaiset ristiriitatilanteet vähenevät) että yritystasolla (mm. tuottavuus, laatu ja tulos kasvavat, asiakastyytyväisyys paranee ja organisaation sitoutuneisuus vahvistuu). (lähde: Suomen Coaching yhdistys)


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!