Inspiroiva esimiestyö, Tuloksellinen johtaminen

Kestävä johtaminen – etiikka ja yritysvastuu esimiehen työssä

Kestävä toiminta, vastuullisuus ja etiikka ovat käsitteitä, jotka enenevässä määrin liitetään esimiehen osaamisvaatimuksiin. Oletuksena on, että esimiehellä on näihin liittyviä työkaluja pakissaan. Monelle asia on kuitenkin varsin epämääräinen. Tästä koulutuksesta saat itsellesi hyödyllisiä mallipohjia ja hyviä käytänteitä eettiseen johtamiseen.

Globaalit haasteet (ilmastonmuutos, luontoresurssien riittämättömyys, köyhyys…) luovat paineita muuttaa organisaatioiden toimintaa kestävämpään suuntaan. Johtamisessa muutos näkyy mm. työyhteisöjen arvojen ja toimintatapojen eettisyyden korostamisena. Työn tekemisen merkitys ja työn tuloksen vaikuttavuus ovat jo joissain organisaatioissa osa onnistuneen johtamisen mittaristoa.

Organisaatioiden toiminnan kehittämisessä puhutaan yritysvastuusta tai organisaatioiden yhteiskuntavastuusta. Nämä liittyvät organisaatioiden ympäristölliseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen vaikuttavuuteen. Johtamisen kehittämisessä puhutaan eettisestä johtamisesta. Hyvän johtajan tulisi tunnistaa yritysvastuun rakentamisen tarkoitus ja hyöty sekä rakentamisen vaiheet ja työkalut. Hänen tulisi myös ymmärtää työn merkityksellisyyden arvo yhteisöllisyyden rakentajana sekä henkilöstön motivoinnin että sitouttamisen edistäjänä. Jälkimmäinen liittyy mm. eettisen johtamisen periaatteisiin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunniteltu tiiminvetäjälle, esimiehelle tai johtajalle sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Sisältö Kestävä johtaminen -kurssilla

Kurssi tarjoaa esimiestehtävässä toimivalle henkilöille hyödyllisiä mallipohjia ja hyviä käytänteitä oman johtamistehtävän tueksi. Koulutuksessa hyödynnetään osallistavia ryhmätöitä.

Johdanto eettiseen ja kestävään organisaatioon

 • Arvot, hyveet ja toimintakulttuuri
 • Hyvä johtaminen
 • Vastuullisuuden ”kolme pilaria” : ympäristö, talous, sosiaalinen
 • Hyvä tapa toimia ja whistleblowing
 • Toimintatapa-ohjeen soveltaminen käytäntöön

Hyveellinen organisaatio

 • Työn hyveet organisaatiokulttuurin rakentamiseksi
 • Hyveet osana suomalaista työelämää
 • Hyveiden valinta ja määrittely

Yhteiskuntavastuu organisaatioissa

 • Miksi yhteiskuntavastuuta
 • Mitä yhteiskuntavastuu tarkoittaa käytännössä

Miten vastuullisuuden toimintapolitiikka rakennetaan ja toteutetaan

 • Nykytila ja tavoitteet
 • Ohjeistus ja prosessit
 • Mittarit ja valmennukset
 • Raportointi ja viestintä
 • Vastuullisuuden kehittäminen
 • Vastuullisuuden nykytila-analyysi SWOT

Yhteiskuntavastuun trendit ja tulevaisuus

Tavoite

Koulutus antaa edellytykset:

 • soveltaa kestävän organisaation ja eettisen johtamisen käsitteitä ja periaatteita
 • hyödyntää eettisen johtamisen keskeisiä työkaluja omassa johtamistehtävässä (esim. toimintatapaohjeet, ilmoituskanava, organisaation arvot ja hyveet, hyvän johtaminen)
 • oivaltaa yritysvastuun toimintapolitiikan hyötyjä ja erilaisten sidosryhmien eriävät odotukset
 • hahmottaa organisaation yhteiskuntavastuun toimintapolitiikan rakentamisvaiheet ja näissä käytettäviä hyviä käytänteitä/työkaluja
 • tunnistaa yhteiskuntavastuun tulevaisuuden trendit ja osata hyödyntää näitä oman organisaation kehittämisessä.

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Hinta 890 € (+ alv 24%)

Koulutuskortilla maksettaessa 1 koulutuskorttipäivä.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!