Kenelle

KEAT MIF -ohjelma on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat yksikkönsä esimiehenä ja vastaavat yksikkönsä henkilöstöstä, toiminnasta ja kannattavuudesta sekä osallistuvat liiketoiminnan suun-nitteluun. Ohjelma soveltuu myös ketjuyrittäjille ja verkostossa toimiville kauppiasyrittäjille sekä muissa kaupan alan esimiestehtävissä toimiville ammattilaisille.

Valmennusohjelma ja Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto mahdollistavat kaupan- ja palve-lualoilla toimivien yksiköiden esimiesten johtamisosaamisen kehittämisen.

Yrityskohtaisena ohjelmana kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto sopii kaupan- ja palvelualoilla toimivien yksiköiden johtamisprosessien kehittämiseen (kysy lisätietoja tästä).

Hyödyt

Ohjelma tarjoaa osallistujalle

 • monipuolisen kokonaisuuden myynnin ja asiakaspalvelun johtamisen kehittämiseen
 • asiakaspalvelun ja palvelumuotoilun osaamista
 • työkaluja asiakkuuksien johtamiseen
 • taitoja myynnin ja markkinoinnin johtamiseen
 • työkaluja tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn
 • henkilöstöjohtamisen välineitä
 • vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
 • virallisen Opetushallituksen tutkintotodistuksen.

Tavoitteena on kaupan- ja palvelualojen esimies- ja johtamistaitojen vahvistaminen sekä erikois-ammattitutkinnon suorittaminen.

Ohjelman sisällöt

KEAT MIF ohjelmat käynnistyvät henkilökohtaisella osaamis- ja tavoitetilakartoituksella sekä hen-kilökohtaisen tutkintosuunnitelman teolla. Ohjelmat kestävät 14–18 kuukautta ja sisältävät yh-teensä 10–16 lähipäivää, jotka toteutetaan 1–2 päivän kokonaisuuksina. Valmennusjaksot ovat 1–1,5 kuukauden välein.

Lähijaksojen ohjelma muodostaa laajan kokonaisuuden eri osa-alueita:

 • liiketoiminnan ja toimintakonseptin tuntemus
 • oman johtajuuden tai yhteistyökäyttäytymisen kehittäminen
 • projektin suunnittelu ja hallinta
 • tuloksellinen toiminta ja taloudellisen ajattelun kehittäminen
 • myynnin johtaminen ja palvelumuotoilu
 • asiakkuuksien johtaminen ja hallinta
 • osaamisen johtaminen ja esimiestyö
 • prosessien johtaminen ja kehittäminen.

Ohjelman aikana suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan vastuualueelle merkittävä kehittä-misprojekti. Projektintyön aihe valitaan yksikön toiminnan kannalta keskeiseltä osa-alueelta.

Lähijaksojen lisäksi ohjelmaan sisältyy työssäoppimista, joka liittyy johtamisosaamisen soveltamiseen ja toteuttamiseen omalla työpaikalla.

Valmennusmenetelmät ja -materiaalit

 • 360° johtamiskäyttäytymisen arviointi
 • pienryhmäsimulaatiot ja case–harjoitukset
 • ennakkotehtävät
 • analyysi
 • sähköinen oppimisympäristö.

Osallistujan ammatillista kehittymistä tuetaan lähijaksoilla, niin sisällön kuin menetelmien kautta. Valmennusmenetelminä käytetään monipuolisia toiminnallisia harjoituksia, tietoiskuja ja simuloin-titehtäviä. Osallistujan kehittyminen KEAT MIFissä nähdään aktiivisena ja suunnitelmallisena pro-sessina, joka tapahtuu lähijaksojen ja työssä oppimisen yhdistämisellä.

Valmennuksen aikana tarjotaan mahdollisuus 2–3 ohjauskeskusteluun, joissa arvioidaan osallistu-jan henkilökohtaisten taitojen karttumista ja kehittämistöiden edistymistä tutkinnossa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten edellyttämällä tavalla.

Valmentajat

Valmentajina MIFin arvostetut asiantuntijat.

Valmennuspaikka

KEAT MIF koulutusohjelmia alkaa vuosittain ympäri Suomea, sekä avoimina että yrityskohtaisina toteutuksina.

Hinta ja hakeutuminen

Hinta ja hakeutumisaika vaihtelevat ohjelmakohtaisesti. KEAT MIF -ohjelmia järjestetään myös oppisopimuskoulutuksina. Seuraa koulutuskalenteriamme.

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Kysy lisää

Olli Jämsén

Löydät samankaltaisia koulutuksia: