Lisää valmiuksia onnistuneelle työnjohdolle ja lähiesimiestyölle!

TEAT MIF valmennusohjelma tarjoaa käytännönläheisen tavan kehittää omaa osaamista ja ammattitaitoa esimiestyössä. Osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja kohdennetaan vastaamaan opiskelijan ja organisaation tarpeita. Esimiesten pätevyys ja hyvinvointi heijastuu arjen tilanteisiin ja on organisaatiolle merkittävä kilpailuetu.

tekniikan eat MIF

TEAT MIF -ohjelman aikana suoritetaan Tekniikan erikoisammattitutkinto, joka perustuu Opetushallituksen määräämiin näyttötutkinnon perusteisiin. Opiskelu ja tutkinnon suorittaminen tapahtuvat osana päivittäistä työtä. Konkreettisten tutkintosuoritusten kautta uutta osaamista voidaan soveltaa ja hyödyntää opiskelun alusta lähtien kehittämään niin tutkinnon suorittajan omaa kuin koko organisaation toimintaa.

Kenelle

TEAT MIF -ohjelma on tarkoitettu käytännön työnjohtotehtävissä tai niitä tukevissa asiantunti-jatehtävissä toimiville. Se soveltuu myös näihin tehtäviin valmennettaville henkilöille. Tutkinnon suorittajalla tulee olla vahva toimialansa ammatillinen osaaminen.

Tutkinto-ohjelma soveltuu kaikkiin organisaatioihin ja kaikille toimialoille. Tutkinto henkilökohtaistetaan yksilön ja organisaation tarpeiden mukaan.

Yrityskohtaisena ohjelmana Tekniikan erikoisammattitutkinto sopii työnjohdon ja lähiesimiestyön kehittämiseen.

Hyödyt

Osallistujana saat

 • monipuolista osaamista työnjohtamiseen, esimiestyöhön ja sitä tukevaan asiantuntija-työhön
 • työkaluja päivittäisjohtamiseen
 • laaja-alaista näkemystä työn ja vastuualueen kehittämiseen
 • työkaluja tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn
 • henkilöstöjohtamisen välineitä
 • vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
 • virallisen Opetushallituksen tutkintotodistuksen.

Pääpaino ohjelmassa on esimiestaitojen kehittämisen ohella tuottavuudessa, asiakkuuksissa, toiminnan kehittämisessä sekä henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Tutkinnon suorittaminen laajentaa ymmärrystä organisaation toiminnasta ja menestystekijöistä.

Ohjelman sisällöt

TEAT MIF – ohjelmat käynnistyvät henkilökohtaisella osaamis- ja tavoitetilakartoituksella sekä henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman teolla. Ohjelmat kestävät noin puolitoista vuotta ja sisältävät yhteensä 12–18 lähipäivää, jotka toteutetaan 1–2 päivän kokonaisuuksina. Valmennusjaksot ovat 1–1,5 kuukauden välein.

Lähijaksojen ohjelma muodostaa laajan kokonaisuuden eri osa-alueita, mm.:

 • vastuualueen johtaminen
 • kannattavuus, taloudellisuus, tehokkuus toiminnassa
 • asiakkuuksien huomioiminen toiminnassa
 • prosessien suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen
 • henkilöstön johtaminen ja esimiestyö
 • kehittämisprojektin suunnittelu ja toteutus

Ohjelman aikana suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan vastuualueelle merkittävä kehittämisprojekti. Projektintyön aihe valitaan yksikön toiminnan kannalta keskeiseltä osa-alueelta. Lähijaksojen lisäksi ohjelmaan sisältyy työssäoppimista, joka liittyy johtamisosaamisen soveltamiseen ja toteuttamiseen omalla työpaikalla.

Valmennusmenetelmät ja -materiaalit

 • 360° johtamiskäyttäytymisen arviointi
 • pienryhmäsimulaatiot ja –harjoitukset
 • ennakkotehtävät
 • analyysit
 • sähköinen oppimisympäristö.

Osallistujan ammatillista kehittymistä tuetaan lähijaksoilla, niin sisällön kuin menetelmien kautta. Valmennusmenetelminä käytetään monipuolisia toiminnallisia harjoituksia, tietoiskuja ja simulointitehtäviä. Osallistujan kehittyminen TEAT MIFissä nähdään aktiivisena ja suunnitelmallisena prosessina, joka tapahtuu lähijaksojen ja työssä kehittymisen yhdistämisellä.

Ohjelman aikana tarjotaan mahdollisuus ohjauskeskusteluihin, joissa paneudutaan osallistujan henkilökohtaisten taitojen karttumiseen ja kehittämistöiden edistymiseen tutkinnossa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi.

Valmentajina MIFin arvostetut asiantuntijat.

Valmennuspaikka

TEAT MIF -ohjelmia alkaa vuosittain ympäri Suomea, sekä avoimina että yrityskohtaisina to-teutuksina.

Hinta ja hakeutuminen

Hinta ja hakeutumisaika vaihtelevat ohjelmakohtaisesti. TEAT MIF -ohjelmia järjestetään myös oppisopimuskoulutuksina.

Kysy koulutusneuvojalta tarjousta tai lisätietoja

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Kysy lisää

Olli Jämsén

Löydät samankaltaisia koulutuksia: