YJEAT MIF -ohjelma keskittyy yrityksen strategisen johtamisen ja johtamistaitojen kehittämiseen. Ohjelman aikana suoritetaan arvostettu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, joka perustuu Opetushallituksen näyttötutkinnon perustei¬siin. Näyttötutkinnossa osaaminen osoitetaan tutkinnon suorittajan omissa johtamisen työtehtävissä.

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto | MIF

Kenelle

Ohjelma on tarkoitettu kokeneille yrittäjille, Yrittäjän ammattitutkinnon suorittaneille jatko-ohjelmaksi ja itsenäisesti yritystä johtaville palkatuille johtajille sekä sukupolven- tai omistajan-vaihdostilanteessa oleville pk-yritysten johdolle.

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon johtavan valmennuksen pääpaino on oman yrityksen tai yksikön toiminnan suunnittelun ja johtamisen kehittämisessä.

Kokemusta yrityksen tai yksikön johtamistehtävistä tulee olla vähintään n. 2-3 vuotta.

Hyödyt

Ohjelma tarjoaa vankan pohjan oman yrityksen menestymiselle ja kannattavuuden parantamiselle.

Osallistujana saat:

 • monipuolisen valmennuskokonaisuuden johtamisen eri osa-alueilta
 • 360° johtamiskäyttäytymisen arvioinnin omaan kehittymiseen liittyen
 • valmennusta talouden tunnuslukuihin ja ohjausta kannattavuuden kehittämiseen
 • työvälineitä ja menetelmiä henkilöstöjohtamiseen ja projektiosaamiseen
 • keinoja myynti- ja markkinointitaitojen kehittymiseen
 • ohjausta systemaattiseen yritysanalyysiin ja oman yrityksen strategian terävöittämiseen
 • lisää tehokkuutta yrityksen sisäiseen toimintaan
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
 • Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

YJEAT MIF -ohjelma lisää johtamisen kokonaisosaamista sekä parantaa edellytyksiä vaativien
johtamiskokonaisuuksien hallinnassa.

Ohjelman tavoitteena on edistää osallistujien kehittymistä yritysjohtajina ja esimiehinä sekä tarjota työkaluja yrityksen kehittämiseen!

Ohjelman sisällöt

Ohjelma muodostaa laajan kokonaisuuden johtamisen eri osa-alueilta:

 • strateginen suunnittelu ja johtaminen
 • oman johtajuuden ja esimiestyön kehittäminen
 • projektin suunnittelu, hallinta ja johtaminen
 • talouden suunnittelu ja johtaminen, kannattavan liiketoiminnan kehittäminen
 • osaamisen sekä henkilöstön johtaminen ja kehittäminen
 • asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen
 • prosessien johtaminen ja kehittäminen
 • kansainvälistymisen johtaminen.

Ohjelman aikana suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan yritykselle tai yksikölle merkittävä kehittämisprojekti. Projektintyön aihe valitaan vastuualueen toiminnan kannalta keskeiseltä osa-alueelta koskien asiakkuuksien johtamisen, osaamisen johtamisen, talouden johtamisen, tuotannon johtamisen tai kansainvälistymisen johtamisen kehittämistä.

YJEAT MIF -ohjelmat kestävät 12–20 kuukautta ja sisältävät yhteensä 8 – 16 lähipäivää, jotka toteutetaan 1–2 päivän kokonaisuuksina. Valmennusjaksot ovat 1–2 kuukauden välein.

Valmennusmenetelmät ja -materiaalit

 • 360° johtamiskäyttäytymisen arviointi
 • pienryhmäsimulaatiot ja –harjoitukset
 • ennakkotehtävät
 • analyysit
 • suunnitelmat
 • sähköinen oppimisympäristö.

Osallistujan ammatillista kehittymistä tuetaan lähijaksoilla, niin sisällön kuin menetelmien kautta. Valmennusmenetelminä käytetään monipuolisia toiminnallisia harjoituksia, tietoiskuja ja simuloin-titehtäviä. Osallistujan kehittyminen YJEAT MIFissä nähdään aktiivisena ja suunnitelmallisena prosessina, joka tapahtuu lähijaksojen ja työssä kehittymisen yhdistämisellä.

Ohjelman aikana tarjotaan mahdollisuus kolmeen ohjauskeskusteluun, joissa paneudutaan osal-listujan henkilökohtaisten johtamistaitojen karttumiseen ja kehittämistöiden edistymiseen tutkin-nossa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi.

Valmentajat

Valmentajina MIFin arvostetut asiantuntijat

Valmennuspaikka

YJEAT MIF -ohjelmia alkaa vuosittain ympäri Suomea, sekä avoimina että yrityskohtaisina toteutuksina.

Hinta ja hakeutuminen

Hinta ja hakeutumisaika vaihtelevat ohjelmakohtaisesti. YJEAT MIF -ohjelmia järjestetään myös oppisopimuskoulutuksina.

Kysy koulutusneuvojalta tarjousta tai lisätietoja

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email