Tehostuva työskentely

Projektijohtamisella leipääntymistä vastaan

Suomen työelämän haasteena mainitaan usein huono työviihtyvyys. Työurat ovat Suomessa verrattuna moniin muihin maihin lyhyet. Työilmapiirikyselyissä ilmenee ongelmia työntekijöiden jaksamisen suhteen. Yhä suurempi poissaolon syy liittyy työn yksitoikkoisuudesta johtuvista henkisistä rasituksista. Työyhteisöjen ja johtamisen kehittäjät ovat lanseeranneet ”leipääntymisen” käsitteen.

Leipääntyminen vs. työn imu

Leipääntymisellä tarkoitetaan työuupumusta, joka syntyy mm. toistuvien samankaltaisten tehtävien jatkuvan suorittamisen tuloksena. Työssä leipääntyneet ihmiset eivät koe, että näköpiirissä olisi muutos oman työn sisällön tai organisoinnin suhteen.

Leipääntymisen vastakohdaksi on löydetty ns. ”työn imu” -termi. Työn imun vallassa oleva työntekijä innostuu työstään niin paljon, että se tuo hänelle energiaa ja halua suorittaa tehtäviä. Ihminen samaistuu hyvin työhönsä ja kokee siinä usein osallisuuden mukaantuomaa yhteisöllisyyttä ja sitoutumista.

Oheisessa kuvassa näkyy hyvin miten saman työnantajan palveluksessa pitempään olleiden henkilöiden sitoutumisen aste ajan myötä vähenee ja miten myös ns. ”aktiivisesti sitoutumattomien” määrä kasvaa.

Miten yksilöt ja organisaatiot voivat välttää tätä kehitystä ja palauttaa henkilöstölle alkuperäisen korkeamman sitoutumisen asteen? Entä nostaa sitä vielä korkeammalle tasolle? Yksi toimiva keino on projektimaisen työnteon lisääminen. Mikä siis on projektimaisen työn luonne ja minkälaisia hyötyjä tällainen työskentely voi antaa yksilölle?

Projektityön luonne ja yksilölle koituvat hyödyt projektityöskentelystä

Projektimaisessa työssä, jos missä, ei ole vaihtelevuuden puutetta. Jokainen projekti eroaa jollain tapaa aikaisemmasta. Asiakas, jolle tulos tuotetaan, on usein toinen kun edellisessä projektissa. Työn lopputulos vaihtelee, sillä jokaisella asiakkaalla on aina hänen toiminnan tarpeisiin vastaavia odotuksia projektien tuotoksille. Projektin erilaisuudesta ja monimutkaisuudesta johtuen projektitiimiin tuodaan aina eri kokemuksilla ja osaamisilla varustettuja asiantuntijoita. Projektia tekevälle henkilölle tämä vaihtelevuus ja haasteellisuus aikaansaa monessa ihmisessä sitoutumista kulloinkin projektoituun työhön.

Toinen luonteenomainen projektityön piirre on miellyttävä tasapaino työn ennakoitavuuden ja toisaalta jatkuvan uudistumisen vaatimusten välillä. Toimivassa yrityksessä löytyy projektimalli jonka sisältö luo selkeät puitteet työskentelylle (vaihekuvaukset, tarkistuspisteet, menetelmät, työkalut jne.). Projektien tuotosten ainutlaatuisuus kuitenkin edellyttää, että jokainen projektiorganisaation jäsen ymmärtää ja huomioi asiakkaan tarpeet ja tuottaa näitä vaatimuksia vastaavia tuloksia. Tämä edellyttää projektityötä tekevältä henkilöltä kaiken osaamisensa ja luovuutensa hyödyntämistä. Joustavuuteen kuuluu myös tilannekohtainen reagointi ja jopa intuition kautta työskenteleminen.

Kolmas ja usein projektien onnistumiseen ratkaisevasti vaikuttava tekijä on projektityön ihmisläheinen, sosiaalinen ja vuorovaikutustaitoja korostava työskentelytapa. Eri sidosryhmien tarpeiden ja odotusten tunnistaminen, ymmärtäminen ja tasapainoinen hyödyntäminen ovat edellytyksiä tarpeita vastaavien lopputulosten aikaansaamiseksi. Projektityössä mukana oleville henkilöille tämä mahdollistaa uusien ihmissuhteiden luomisen sekä myös oman työyhteisön yhteisöllisyyden ja luottamuksen syventämisen.

Organisaation projektityölle asettamat vaatimukset ja niiden lunastamisesta aikaansaadut hyödyt

Vaatimukset

Organisaation, joka haluaa kehittää projektityöskentelyn tuloksellisuutta ja laatua, pitää saavuttaa kaksi keskeistä tavoitetta: organisaation projektikulttuurin tason nostaminen ja henkilöstön projektiosaamisen kehittäminen. Nämä kulkevat käsi kädessä.

Projektitiimissä olevalle asiantuntijalle riittää, että hän osaa hyvin oman asiantuntija-alueensa ja tunnistaa tärkeämmät projektihallinnan työtavat (raportointi, kokoukset, viestintä jne.). Hänelle riittänee perusvalmennus asiassa. Mitä vaativampi tehtävä, sitä kovempia odotuksia projektiammattilainen asettaa projektiorganisaatiolle. Projektipäällikkö odottaa organisaation tarjoavan hänelle ohjausmallin, johon kytketään suunnittelumenetelmiä, mallipohjia, vaiheistusta kuvaava elinkaarimalli jne. Projektipäällikön valmennusratkaisun pitää vastaavasti olla kattavampi kun mitä tiiminjäsenelle tarjotaan.

Oheinen kuva kiteyttää asetelman:

Hyödyt

Toimivalla ja tehokkaalla projektijohtamisella voidaan tehokkaasti torjua henkilöstön leipääntymistä ja samalla parantaa organisaation tuloksellisuutta.

Hyötyjä on moninaisia, mutta korostaisin kahta:

  • Yksilön sitoutumisaste nousee, mikä vaikuttaa suoraan parempaan työviihtyvyyteen. Loppuunpalamiset ja sairaspoissaolot vähenevät.
  • Koko henkilöstön kyky joustavasti siirtyä työtehtävästä toiseen paranee. Näin organisaation uusiutumiskyky ja kehityspotentiaali paranee yhä nopeammin ja voimakkaammin muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

Niklas Reuter

Niklas Reuter

MIF-verkostoasiantuntija, erikoistumisalueina projektihallinta, johtaminen ja yritysvastuu.
Pysy ajantasalla
Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla Management Institute of Finland MIF Oy:n uutiskirjeen kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista seminaareista ja mielenkiintoisia blogikirjoituksia. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 1–2 kertaa kuussa – sen tilaus on maksutonta, ja voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje