Rekisteriseloste | Sopranon asiakastietokanta

Henkilötietolain (523 /1999) 10 § ja 24 §:n mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö
Tanja Sundström, markkinointiasiantuntija
044 576 8541, tanja.sundstrom@mif.fi


Henkilötietolain (523 /1999) 10 § ja 24 §:n mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Rekisterinpitäjä

Soprano Oyj (jäljempänä ”Soprano”)
Y-tunnus 0548170-4

Eteläinen Makasiinikatu 4
00130 HELSINKI

p. 010 4321 1004, info@mif.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö
Tanja Sundström, markkinointiasiantuntija
p. 044 576 8541, tanja.sundstrom@mif.fi

Rekisterin nimi

Sopranon ja sen Suomen konserniyhtiöiden asiakastietokanta.

Rekisterin käyttötarkoitus

Sopranon henkilötietojen käsittely perustuu Sopranon oikeutettuun etuun. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen, tilastointiin ja markkinointiin.

Tietoja käytetään lisäksi Sopranon ja sen Suomen konserniyhtiöiden mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Asiakasyrityksen tai -yhteisön tiedot, kuten y-tunnus, yritys/yhteisön nimitiedot, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, taustatiedot (mm. toimiala, henkilökunta- ja liikevaihtoluokka)
 • Asiakasyrityksen tai -yhteisön päättäjien tai yhteyshenkilöiden tiedot, kuten etu- ja sukunimi, titteli, osoite, sähköpostiosoite
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaaksi tulopäivä, osallistuminen tilaisuuksiin ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Lupatiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • Kiinnostus- ja profilointitiedot
 • Käyttötietoja esim. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet
 • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan perustiedot tallennetaan säännönmukaisesti asiakkaan tekemästä koulutusilmoittautumisesta, puhelinsoitosta tai muista vastaavista asiakassuhteen aikana rekisterinpitäjälle tehdyistä ilmoituksista. Nimi-, osoite- ja kuolintietojen päivitykset saadaan asiakkaiden ja heidän yhteisöjensä aktiivisuuden perusteella. Suoramarkkinointikielto ja ostojen rekisteröintikielto tallennetaan asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä erillisistä ilmoituksista.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä esimerkiksi yritysten verkkosivuilta sekä palveluntarjoajilta (Suomen Asiakastieto Oy), julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus

Soprano voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Soprano voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Soprano huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla mm. hyödyntämällä EU:n mallilausekkeita tietojen siirrosta kolmansiin maihin. Soprano voi luovuttaa asiakkaiden yhteystietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaan tutkimuskäyttöön (esim. Pro gradu tutkimukset).

Rekisterin säilytysaika ja tietojen poistaminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi tarpeellista.  Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojaus

Soprano noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Manuaalisesti tallennetut tiedot

Koulutusmateriaalit ja osallistujien opinnäytetöitä sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen Sopranon lukituissa ja vartioiduissa toimitiloissa. Ainoastaan Sopranon työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja. Poikkeuksen tekevät opinnäytetyöt, joiden tekijöiltä lupa on pyydetty.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Ainoastaan Sopranon toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla, jotka suojaavat Sopranon ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Soprano Oyj
Asiakastietokanta
Eteläinen Makasiinikatu 4
00130 HELSINKI

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää kyseisessä osoitteessa. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tieto virheestä ja korjatut tiedot tulee ilmoittaa rekisterin ylläpitäjälle:

Soprano Oyj
Asiakastietokanta
Eteläinen Makasiinikatu 4
00130 HELSINKI
info@soprano.fi

Päivitetty:
13.6.2017

 

Sopranon tutkintotavoitteisten toteutuksien opiskelija-asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Soprano Oyj (jäljempänä ”Soprano”)
Y-tunnus 0548170-4

Eteläinen Makasiinikatu 4
00130 HELSINKI

p. 010 4321 1004
info@mif.fi

Opiskelija-asiakasrekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Liiketoimintajohtaja Timo Huuskonen, timo.huuskonen@mif.fi

Rekisterin pitämisen peruste

Sopranon, Management Institute of Finland MIF Oy:n opiskelija-, koulutus- ja tutkintotietojen ylläpito ja tilastointi.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterien tietoja käytetään Sopranon, Management Institute of Finland MIF Oy:n (jäljempänä MIF) ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterien sisältämiä henkilötietoja käytetään MIFin ja asiakkaan väliseen mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä MIFin asiakaspalveluun voidaan sähköposti- tai tekstiviestit tallentaa. Tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tallenteet tuhotaan koulutuskäytön jälkeen. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

Opiskelija- ja koulutustietorekisterin sisältämät tiedot

 • Opiskelija-asiakkaan perus- ja yhteystiedot
 • Opiskelijan opintotiedot
 • Näyttötutkinnon tiedot
 • Opetussuunnitteluun liittyvät tiedot
 • Opettajatiedot
 • Oppilaitostiedot
 • Koulutustiedot
 • Koulutuksien sisällöt
 • Sopimustiedot
 • Opiskelijan henkiläkohtaistamissuunnitelmat
 • Työnantajatiedot
 • Työharjoittelupaikkojen tiedot

Asiakastietojen tietolähde

Yritys- ja henkilötietoja kerätään yhteydenotoista, hakemuksista ja ilmoittautumisista koulutuksiin, palveluita käytettäessä tai muutoin tietonsa antaneista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää Suomen Asiakastiedon ylläpitämästä rekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus

MIF voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita MIFin alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. MIF voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Koko Sopranon henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Soprano Oyj
Markkinointi
Eteläinen Makasiinikatu 4
00130 HELSINKI
info@mif.fi

Tietosuojalausunto

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittautumisen yhteydessä luovutetut henkilötiedot kulkevat suojatun yhteyden kautta.

Laskutus

 • Laskutusta varten MIF käsittelee tunnistamistietoja, jotka ovat välttämättömiä palvelujen laskuttamiseksi, laskujen perimiseksi, sekä laskutuksen oikeellisuuden tarkastamiseksi. Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan MIFin tulee säilyttää tunnistamistietoja laskutusta varten vähintään kolme kuukautta. Tarvittaessa tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä pidempäänkin, kuitenkin enintään niin kauan kuin lasku voidaan laillisesti periä, tai jos lasku on asiakkaan toimesta riitautettu, siihen saakka kun asia on ratkaistu tai sovittu.

Markkinointi

 • Asiakaspalvelua parantaakseen ja asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi MIF käsittelee kerättyjä yritys- ja oppilashenkilötietoja ja pyrkii niiden avulla tarjoamaan asiakkaalle parhaiten soveltuvaa palvelua. Markkinointia varten käsiteltäviä tietoja ovat esimerkiksi kiinnostus tiettyyn koulutukseen ja suoritetut tutkinnot. Markkinointia varten tietoja voidaan käsitellä koko asiakassuhteen ajan. Tietoja käsitellään ainoastaan asiakkaan suostumuksella.

Tietoja ei luovuteta MIFin ulkopuolelle muuten kuin lain sallimissa tai velvoittamissa tilanteissa. Laissa säädettyä tietojen luovuttamista viranomaisille asiakas ei voi kieltää.

 

Sopranon suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §:n mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Rekisterinpitäjä

Soprano Oyj (jäljempänä”Soprano”)
Y-tunnus 0548170-4

Eteläinen Makasiinikatu 4
00130 HELSINKI

p. 010 4321 1004
info@mif.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö
Tanja Sundström, markkinointiasiantuntija
p. 044 576 8541, tanja.sundstrom@mif.fi

Rekisterin nimi

Sopranon ja sen Suomen konserniyhtiöiden suoramarkkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Sopranon ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide-, tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia asiakasyrityksen tai -yhteisön päättäjien tai yhteyshenkilöiden tietoja: Nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite- ja muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointilupa ja –kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto sekä tietojen muutostiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään erilaisiin markkinointikilpailuihin tms. rekisteröitymisen yhteydessä, Sopranon tai sen konserniyhtiöiden koulutuksiin rekisteröityessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Sopranon ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus

Soprano voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää tietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Soprano Oyj
Markkinointi
Eteläinen Makasiinikatu 4
00130 HELSINKI

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää myös kyseisessä osoitteessa. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Kielto-oikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Kielto tai tieto virheestä tulee ilmoittaa rekisterin ylläpitäjälle alla olevaan osoitteeseen tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.

Soprano Oyj
Markkinointi
Eteläinen Makasiinikatu 4
00130 HELSINKI
info@soprano.fi

Päivitetty:
13.6.2017

 

Sopranon väliaikainen markkinointirekisteri

Rekisterin nimi

Sopranon ja sen Suomen konserniyhtiöiden väliaikainen markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Sopranon ja sen konserniyhtiöiden viestintään sekä sähköiseen B2B-suoramarkkinointiin – perustuen vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään.

Rekisterin tietokentät

Henkilön nimi
Henkilön sähköpostiosoite
Henkilön titteli / vastuualue
Henkilön puhelinnumero
Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
Yrityksen toimiala
Yrityksen liikevaihto
Yrityksen henkilökuntaluokka

Rekisterin tietolähteet

Suomen Asiakastieto Oy »
Työpajankatu 10 A
PL 16, 00581 Helsinki

p. 010 270 7200 (yritykset)
p. 010 270 7300 (kuluttajat)

asiakaspalvelu@asiakastieto.fi (yritykset)
omatieto@asiakastieto.fi (kuluttajat)

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmannelle osapuolelle, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti.

Rekisterin suojaus ja tietojen säilytysaika

Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun Suomen Asiakastieto Oy:n järjestelmään, johon on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä Sopranon sisällä.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää tietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan.

Tiedot tallennetaan yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muilla teknisin keinoin suojattuja.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Kielto-oikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Vastaanottajalla on oikeus milloin tahansa kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Jokaisessa Sopranon ja sen konserniyhtiöiden lähettämässä suorapostissa on lain vaatima linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Vastaanottaja voi asettaa suoramarkkinointikiellon myös ottamalla yhteyttä Soprano Oyj:hin alla olevaan osoitteeseen:

Soprano Oyj
Markkinointi
Eteläinen Makasiinikatu 4
00130 HELSINKI
info@mif.fi

Tieto virheestä ja korjatut tiedot tulee ilmoittaa Sopranolle (info@mif.fi), joka informoi asiasta rekisterin ylläpitäjälle Suomen Asiakastieto Oy:lle.

Päivitetty:
11.10.2017

MENU

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä mm. tilastointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen. Käyttämällä verkkopalveluamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close