Työhyvinvointi henkilöriskien hallinnassa

 

Työhyvinvoinnilla on merkitystä. Ihmiset ovat yhä useammalla toimialalla yrityksen tärkein resurssi. Yrityksen strategiat ovat hyödyttömiä, mikäli niitä ei ole toteuttamassa toimintakykyiset henkilöt. Yritys ei säily kilpailukykyisenä eikä saavuta kilpailuetua, mikäli henkilöillä ei ole voimavaroja johtaa itseään, ideoida uudistuksia ja vaikuttaa yrityksen uusiutumiseen. Työhyvinvointi edellyttää strategista toimijuutta yksilöiltä, yhteisöltä ja työterveyshuolta.

Kunkin yksittäisen henkilön ja yksilöiden yhteisönä on johdettava omaa toimintaansa tavalla, mikä mahdollistaa työssä jaksamisen ja työssä kehittymisen. Työhön käytettävän ajan ja voimavarojen lisääminen voi johtaa ennen pitkää työn hallinnan sijaan työuupumukseen. Itseä vahingoittavien ei-adaptiivisten toimintatapojen toistamisen sijaan keskeisempää on kehittää työn tekemisen strategioita, joilla kukin yksilö ja yhteisö vaikuttavat omiin työ- ja toimintatapoihinsa. Johtajalla on oma erityiset haasteensa. Johtajan on johdettava paitsi omaa jaksamistaan myös mahdollistettava toisten jaksaminen. Johtamiskäytännöt voivat olla voimavaroja kerryttäviä tai voimavaroja kuluttavia.

Minkälaisia ovat työhyvinvoinnin tai työpahoinvoinnin puheet edustamassasi organisaatiossa? Minkälaisilla kieli- ja mielikuvilla keskusteluissa kuvataan yksilön ja yhteisön yhteistä kokemusta työyhteisössäsi? Onko yrityksesi organisaatiokulttuuri työhyvinvointia kannustava vai työhyvinvointia latistava? Millä tavalla työhyvinvoinnin johtaminen näkyy organisaatiokulttuurin käytännöissä, tavoissa ja tottumuksissa? Jokainen henkilö yrityksessä on oikeutettu työhyvinvointiin.  Jokainen henkilö on myös velvollinen johtamaan työhyvinvoinnin toteutumista.

Yrityksellä on lakisääteinen velvoite järjestää työterveyshuolto työntekijöilleen. Lakisääteisen velvoitteen täyttymisen lisäksi työterveyshuollon on tuotettava yritykselle hyötyä, joka tukee sen ydintehtävän suorittamista ja vähentää sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia. Työterveyshuollon on toimittava reaktiivisessa ja proaktiivisessa roolissa yrityksen strategisena kumppanina. Toisin sanoen, työterveyshuollon on edistettävä työhyvinvointia ennakoivasti ja edistettävä sairauslomalla olevien paluuta takaisin työelämään. Koska työterveyshuollossa asiakastyötä tekevillä asiantuntijoilla ei välttämättä ole liiketoiminnallista intressejä, on ostajayrityksen johdettava yhteistyötä tavalla, joka mahdollistaa yritystä hyödyttävän strategisen allianssin.

Henkilöriski yrityksessä toteutuu aina, kun yrityksessä jätetään hyödyntämättä henkilössä tai yhteisössä olevia mahdollisuuksia tai henkilöstä aiheutuu organisaatiolle vahinkoa. Työhyvinvoinnin johtamatta jättäminen on riski, joka vaikuttaa yrityksen kustannuksiin ja kannattavuuteen. OTO-henkilöstöasiantuntija on moniottelija, jolla erilaisten tehtävien ohella on keskeinen rooli työhyvinvoinnin mahdollistajana. Kuinka sinä OTO-henkilöstöasiantuntijana johdat yrityksesi työnhyvinvointia? Kuinka OTO-henkilöasiantuntijana vaikutat suoraan tai välillisesti yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin tavalla, joka edistää työhyvinvointia ja parantaa edustamasi yrityksen kannattavuutta?

Jarmo Pekkanen on ollut puhujana Työsuhde.Nyt -tapahtumassa.

Halutessasi voit kommentoida jarmo.pekkanen@outlook.com

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email