Pätevyyskurssit

Työsuojelun perusteet verkkokurssi

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (20.1.2006/44) 33 § määrittelee, että työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun on oikeus saada asianmukaista koulutusta:

 • yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi
 • työsuojelua koskevista säännöksistä
 • työsuojelua koskevista ohjeista
 • muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista ottaen huomioon heidän kokemuksensa ja aikaisemmin saamansa koulutus työsuojeluasioissa

HUOM! Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Kouluttamisen on tapahduttava työaikana, jollei 23 §:ssä säädetyn mukaisesti toisin sovita. Koulutuksesta ei saa aiheitua kyseiselle henkilölle ansionmenetyksiä.

Työsuojelun perusteet verkkokurssilla työsuojelun perusteet ja rakenne sekä työsuojeluorganisaation roolit ja vastuut tulevat tutuiksi. Kurssi kattaa työsuojelupäällikön perehdyttämisvaateen sekä antaa hyvät valmiudet tehtävien hoitamiseen. 

Esitiedot

Suosittelemme tämän verkkokurssin pohjakoulutukseksi verkossa suoritettavaa Työturvallisuuskurssia, joka antaa perusymmärryksen työturvallisuusasioihin.

Kohderyhmä

Työsuojelun perusteet verkkokurssi sopii kaikille esimiehille sekä erityisesti työturvallisuus- ja työsuojelupäälliköille sekä työsuojeluvaltuutetuille.

Verkkokurssi on myös hyvä keino työnantajalle varmistua siitä, että henkilö on saanut ja ymmärtänyt koulutuksen sisällön. Kurssi sisältää välitenttejä sekä koko kurssialuetta mittaavan kumulatiivisen kokeen lopussa.

Sisältö

Työsuojelun perusteet verkkokurssilla opit kaikki lakisääteiset asiat helposti samassa paketissa. Työsuojelun keskeistä lainsäädäntöä ovat työsuojelun valvontalaki, työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki. Työturvallisuuslaki määrittää, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä. Suomessa työsuojeluhallinto ohjaa tätä toimintaa.

Kurssilla käydään läpi kaikki työsuojelun osa-alueet:

 • Työsuojelun perusteet ja tavoitteet
 • Työsuojelun keskeinen lainsäädäntö
 • Työsuojeluorganisaation roolit ja vastuut
 • Riskienhallinta
 • Työhyvinvointi
 • Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuskulttuuri
 • Toiminta vaaratilanteen tai tapaturman sattuessa
 • Työsuojelun toimintaohjelma
 • Perehdytys ja työhön opastus
 • Työpaikkasuojelu
 • Työhyvinvointi

Tavoite

Kurssin tavoitteena on oppia työsuojelun valvontalaissa määrätyt toimenpiteet työntekijöiden sekä työnantajan välisestä yhteistoiminnasta sekä työturvallisuus- ja työterveyshuoltolain keskeiset vaatimukset.

Lisäksi työsuojelun perusteet verkkokurssin osallistujan tulisi omaksua myös perustiedot seuraavista aihepiireistä: työsuojelun toimintaohjelman sisältö, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, vaarojen selvittäminen ja arvioinnin perusteet sekä työsuojeluviranomaisen kanssa tapahtuva yhteistyö.

Aikataulu

Verkkokurssin kesto on noin 5 tuntia, riippuen suoritustahdista. Aikarajaa suorituksessa ei ole. Voit myös jättää suorituksesi kesken ja palata takaisin myöhemmin, jolloin kurssisi jatkuu siitä, mihin jäit tai voit aloittaa alusta. Osioiden jälkeen on välitehtäviä juuri käydystä osiosta. Jos et läpäise välitehtävää, kurssi ohjaa sinut käymään osion uudelleen läpi.

Kurssi on verkossa tapahtuvaa yksilöopetusta ja vastaa laajuudeltaan kahden päivän luokassa toteutettua työsuojelun peruskurssia.

Hinta 385 € (+ alv 24%)


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!