Arvokas asiantuntijuus, Kehittävät analyysit ja työkalut

360-arvioinnit – Vahvuuksien ja kehittymistarpeiden kehittämistyökalu

360-arviointipalautteen avulla arvioitava tiedostaa miltä oma toiminta näyttää muille: mikä on hyvää, missä voisi vielä parantaa.

Palautetilaisuudessa arvioitavalle rakennetaan alustavat henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, joiden toteutumista on helppo viedä eteenpäin ja seurata. Suunnitelmallinen itsensä kehittäminen tuo välittömästi näkyviä tuloksia ja palkitsee koko työyhteisöä. Syvällinen purkumenettelymme vahvistaa arvioinnin sisäistä vaikuttavuutta ja varmistaa palautteen vastaanottajan kehittymisen.

360-arviointimme sopii:

 • kaikille ja kaiken kokoisten organisaatioiden – yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kehittämistyökaluksi
 • työuran kehityksen ja esim. kehityskeskustelun tueksi
 • henkilöstö- ja ilmapiirikyselyiden rinnalle, kun halutaan tutkia henkilöiden valmiuksien tasoa perusteellisemmin
 • tueksi työnohjausprosessiin
 • ryhmän sisäisen yhteistyön arviointiin ja kehittämiseen esim. johtoryhmille, tiimeille

360-arviointimme

360-arviointimme on tieteellisesti validoitu, reaaliaikainen ja laadukas kehittämistyökalu, jolla kerätään ja analysoidaan palautetta henkilökohtaisen kehittymisen tueksi.

360-arviointia voidaan käyttää kehittämistyökaluna monissa eri tilanteissa etenkin muutoksissa sekä johtamisen, yhteistyön ja asiantuntijatyön kehittämisessä.


MIF:illä on arvioinnista on kaksi versiota: Johtamiskäyttäytymisen arviointi ja Yhteistyökäyttäytymisen arviointi.
Yhteistyöarviointia voidaan hyödyntää mm. eri ryhmien esim. johtoryhmän sisäisen yhteistyön kehittämisessä.

360-arvioinnissa henkilöä arvioivat hänen kanssaan työskentelevät (esihenkilöt, kollegat, alaiset, asiakkaat tai muita mahdollisia yhteistyökumppaneilta - perustuen palautteenantajien omaan kokemukseen)  ja lisäksi henkilö arvioi omaa toimintaansa. 

Arviointimenettelyssä esitetään noin 70 väittämää, esimerkiksi: Hän on oikeudenmukainen. Arvioitsijat ottavat kantaa asteikolla 1–6, miten hyvin he kokevat väittämän kuvaavan arvioitavaa.
Vastaajilta pyydetään myös avointa palautetta.

Arvioitava saa tuloksista kattavan ja selkeän palauteraportin, sisältäen mm. SWOT -analyysin. Palauteraportti käsitellään järjestelmällisen ja syvällisen purkumenettelyn kautta, jossa arvioinnin tuloksia tarkastellaan yksilön, hänen ryhmänsä, organisaation ja tarvittaessa asiakkaankin näkökulmista.

Teemme vuosittain yli 1 000 palautearviointia ja annamme niistä palautteen, 360-arviointiamme on toteutettu jo yli 55 000 osallistujalle.

Palautetilaisuuden sisältöesimerkki:

 • ryhmä- ja henkilötulosten läpikäynti ja arviointiin perehtyminen
 • kehittymissuunnitelman alustava laatiminen ja sparraus
 • työkaluja kehittää omaa käyttäytymistään
 • yhteinen näkemys ja lähtötaso organisaation esihenkilö/yhteistyön tilasta ja kehittymisalueet
 • mahdollisuus yhdessä keskustella tuloksista
 • tuki palautteen avaamiseen – omien vahvuuksien ja kehittymistarpeiden sekä kehittymissuunnitelman avaaminen palautteenantajille/työyhteisölle
 • palautetilaisuuteen voidaan myös lisätä muita aiheita esim. palautteista esiin nousseita kehityskohteita tai muita organisaation toivomia teemoja

 

360-uusinta-arviointi

360-arviointi on itsessään erittäin vahva vaikuttavuusmittari, jonka vaikuttavuutta voidaan lisätä entisestään uusinta-arvioinnilla noin vuoden kuluttua ensimmäisen arvioinnin tekemisestä.
Uusinta-arvioinnin palautetilaisuudessa tarkastellaan vuoden aikana tapahtuneita muutoksia ja ohjataan osallistujien ja ryhmän kehittymistä haluttuun suuntaan.

360-arviointi nostaa johtajuuden, esihenkilötyön ja yhteistyö-käyttäytymisen kehittämisen uudelle tasolle, sillä se

 • mittaa onnistumista
 • tunnistaa todelliset kehittämiskohteet ja osoittaa kehittämisen suunnan
 • mahdollistaa henkilön ja organisaation kehittymisen
 • auttaa kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa
 • haastaa vastaajan pohtimaan omaa työyhteisörooliaan sekä henkilökohtaista kehittymistään
 • osallistaa vastaajat palautteen antoon ja kehittämiseen.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!