Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste määrittelee, miten jäljempänä luetellut yhteisrekisterinpitäjät keräävät ja käsittelevät henkilötietoja yhteiseen rekisteriin yhteisiä tarkoituksia varten.

1. Yhteisrekisterinpitäjät ja niiden yhteystiedot

1.1 Management Institute of Finland MIF Oy
y-tunnus 2460281-5
Mannerheimintie 15
00260 HELSINKI

1.2 Tieturi Oy
y-tunnus 1743630-2
Mannerheimintie 15
00260 HELSINKI

jatkossa yhdessä ”Rekisterinpitäjät” tai ”MIF ja Tieturi

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö
Esa Lahtela, tietohallintojohtaja

3. Rekisterin nimi

MIFin ja Tieturin sekä Tieturin omistaman Utbildning Informator Svenska AB:n asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Rekisterinpitäjien asiakkaan ja Rekisterinpitäjien välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
 • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi, asiakasohjelman toteuttaminen sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Rekisterinpitäjien liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
 • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.
 • Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen ja asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi.

Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 11 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Rekisterinpitäjien konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5. Tietojen käytön perusteet

Käsittelemme henkilötietoja eri oikeusperusteilla riippuen tilanteesta ja käyttötarkoituksesta.

 • SOPIMUS: Käsittelemme tietojasi perustuen sopimussuhteeseen, kun tilaat, ostat tai käytät palveluitamme. Käsittelemme vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeen kyseisessä tapauksessa. Tyypillisesti yhteystietoja, ostohistoriaa ja muita kohdassa 6 mainittuja tietoja.
 • SUOSTUMUS: Suostumukseen perustuen käsittelemme tietojasi lähettäessämme sähköisiä markkinointiviestejä, kun olet antanut siihen luvan.
 • LAKISÄÄTEINEN VELVOLLISUUS: Säilytämme tiettyjä tietoja noudattaaksemme lakisääteisiä velvollisuuksiamme. Säilytämme esimerkiksi laskutustietoja lainsäädännön vaatiman ajan verotusta ja kirjanpitoa varten. Tutkintotodistukset säilytämme ikuisesti.
 • OIKEUTETTU ETU: Oikeutetulla edulla viittaamme yrityksemme tarpeeseen käsitellä tietoa tuotteidemme ja palvelujemme suoramarkkinointia sekä liiketoiminnan hallintaa ja kehittämistä varten. Esim. tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, asiakaspalveluun sekä liiketoiminnan raportointiin.
  Oikeutettua etua käyttäessämme, arviomme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat käsiteltävälle huolellisesti. Käsiteltävällä on oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

 • Nimi, kutsumanimi, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
 • Palvelujen käyttö- ja ostotiedot, kulloinkin voimassa olevan kanta-asiakkuuden etuohjelman taso ja voimassaoloaika, sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten verkkopalveluissa ja automaattipalvelut, mukaan lukien asiakaspalvelukeskuksen puheluiden taltiointi.
 • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet tai muut vastaavat tiedot.
 • Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen.
 • Tietoa henkilöistä, jotka ovat palvelleet rekisteröityä. Ammattihenkilöitä, palveluita, toimintayksiköitä ja muita seikkoja koskevia muita toivomuksia tai muistiinpanoja.
 • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
 • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
 • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjät säilyttävät henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjien välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 8 vuotta.

Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan perustiedot tallennetaan säännönmukaisesti asiakkaan tekemästä koulutusilmoittautumisesta, puhelinsoitosta tai muista vastaavista asiakassuhteen aikana rekisterinpitäjälle tehdyistä ilmoituksista. Nimi-, osoite- ja kuolintietojen päivitykset saadaan asiakkaiden ja heidän yhteisöjensä aktiivisuuden perusteella. Suoramarkkinointikielto ja ostojen rekisteröintikielto tallennetaan asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä erillisistä ilmoituksista.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä esimerkiksi yritysten verkkosivuilta sekä palveluntarjoajilta (esim. Suomen Asiakastieto Oy), julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot konsernin sisällä

Rekisterinpitäjät voivat luovuttaa henkilötietoja muille niiden konserniin kuuluville yhtiöille konsernin henkilöstö- ja palkkahallintoon sekä konsernin koulutusliiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan siirtää konserniyhtiöiden välillä myös sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten, kuten raportointitarkoituksessa. Henkilötietojen luovuttaminen perustuu oikeutettuun etuun (TSA 6 art.) harjoittaa liiketoimintaa ja hallita asiakassuhteita tehokkaasti.

Henkilötietoja luovutetaan konsernin sisäisesti vain laillisin perustein ja tarvittavassa laajuudessa. Rekisterinpitäjät kysyvät tarvittaessa rekisteröidyn suostumuksen tietojen luovuttamiseen.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjät voivat luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Rekisterinpitäjät voivat käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Rekisterinpitäjät huolehtivat riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla mm. hyödyntämällä EU:n mallilausekkeita tietojen siirrosta kolmansiin maihin. Rekisterinpitäjät voivat luovuttaa asiakkaiden yhteystietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaan Rekisterinpitäjien tilaamien tutkimuksien käyttöön.

11. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjät noudattavat tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla, jotka suojaavat Rekisterinpitäjien ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

12. Profilointi

Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Rekisterinpitäjät voivat hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle asiakastunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin.

Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.

13. Evästeet

Ensimmäistä kertaa vieraillessasi sivustoillamme, sinulle ilmoitetaan käyttämistämme evästeistä ja voit ottaa käyttöön valinnaiset evästeet ja seurantalaitteet. Jotkut evästeet ja seurantalaitteet ovat välttämättömiä palvelun toiminnalle, eikä niitä voida poistaa käytöstä evästeiden hyväksyntätyökalulla / bannerilla.

Sivustollamme käytetyt evästeet

14. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita Rekisterinpitäjät kohdistavat rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Rekisterinpitäjien ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.

Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjät voivat kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröity voi antaa Rekisterinpitäjille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

15. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

15.1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Rekisterinpitäjien asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

15.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Rekisterinpitäjien vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

15.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

15.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

15.5 Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.

16. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Rekisterinpitäjiin.

Sähköpostitse: security@mif.fi
Postitse osoitteeseen: Management Institute of Finland MIF Oy / Asiakastietokanta,  Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki
Sopimalla ajan etukäteen sähköpostitse tai soittamalla verkkosivulta löytyvään asiakaspalvelunumeroon ja tulemalla yhtiön toimipisteen osoitteeseen Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki.

Rekisterinpitäjät voivat tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Päivitetty: 1.12.2022

Management Institute of Finland MIF Oy ja Tieturi Oy:n väliaikainen markkinointirekisteri

Rekisterin nimi

MIFin ja Tieturin sekä Tieturin omistaman Utbildning Informator Svenska AB:n väliaikainen markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Rekisterinpitäjien viestintään sekä sähköiseen B2B-suoramarkkinointiin – perustuen vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään. Rekisterin käyttö perustuu oikeutettuun etuun.

Rekisterin tietokentät

 • Henkilön nimi
 • Henkilön sähköpostiosoite
 • Henkilön titteli / vastuualue
 • Henkilön puhelinnumero
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen yhteystiedot
 • Yrityksen toimiala
 • Yrityksen liikevaihto
 • Yrityksen henkilökuntaluokka

Rekisterin tietolähteet

Suomen Asiakastieto Oy
Työpajankatu 10 A
PL 16, 00581 Helsinki

p. 010 270 7200 (yritykset)
p. 010 270 7300 (kuluttajat)

asiakaspalvelu@asiakastieto.fi (yritykset)
omatieto@asiakastieto.fi (kuluttajat)

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmannelle osapuolelle, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti.

Rekisterinpitäjät voivat luovuttaa henkilötietoja muille niiden konserniin kuuluville yhtiöille konsernin henkilöstö- ja palkkahallintoon sekä konsernin koulutusliiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan siirtää konserniyhtiöiden välillä myös sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten, kuten raportointitarkoituksessa. Henkilötietojen luovuttaminen perustuu oikeutettuun etuun (TSA 6 art.) harjoittaa liiketoimintaa ja hallita asiakassuhteita tehokkaasti.

Henkilötietoja luovutetaan konsernin sisäisesti vain laillisin perustein ja tarvittavassa laajuudessa. Rekisterinpitäjät kysyvät tarvittaessa rekisteröidyn suostumuksen tietojen luovuttamiseen.

Rekisterin suojaus ja tietojen säilytysaika

Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun Suomen Asiakastieto Oy:n järjestelmään, johon on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä MIFin ja Tieturin sisällä.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää tietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan.

Tiedot tallennetaan yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muilla teknisin keinoin suojattuja.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Kielto-oikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Vastaanottajalla on oikeus milloin tahansa kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Jokaisessa Rekisterinpitäjien lähettämässä suorapostissa on lain vaatima linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Vastaanottaja voi asettaa suoramarkkinointikiellon myös ottamalla yhteyttä Rekisterinpitäjiin alla olevaan osoitteeseen:

Management Institute of Finland MIF Oy
Väliaikainen markkinointirekisteri
Esa Lahtela
Mannerheimintie 15
00260 Helsinki

Tieto virheestä ja korjatut tiedot tulee ilmoittaa Rekisterinpitäjälle (info@mif.fi), joka informoi asiasta rekisterin ylläpitäjälle Suomen Asiakastieto Oy:lle.

Niiltä osin kuin tässä väliaikaisen markkinointirekisterin tietosuojaselosteessa ei ole tarkemmin määrätty sovelletaan tähän Rekisterinpitäjien ja niiden Suomen ja Ruotsin yhtiöiden asiakasrekisterin tietosuojaselosteen määräyksiä.

Päivitetty: 1.12.2022

Alumnirekisteri

Rekisterin nimi

MIF:n ja Tieturin sekä Tieturin omistaman Utbildning Infrormator Svenska AB:n alumnirekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käyttöperuste

Rekisteriin kerätään osallistujien tietoja MIF:n ja Tieturin järjestelmistä sekä henkilöltä itseltään hänen ilmoituttuaan alumnitoimintaan. Kerättyjä tietoja käytetään viestintään sekä sähköiseen suoramarkkinointiin. Rekisterin käyttö perustuu sopimukseen.

Rekisterin tietokentät

 • Henkilön nimi
 • Henkilön sähköpostiosoite
 • Henkilön titteli
 • Henkilön puhelinnumero
 • Tutkintonimike
 • Koulutusohjelma
 • Suoritusajankohta
 • Suorituspaikka
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen yhteystiedot

Rekisterin tietolähteet

MIF:n ja Tieturin toiminnanohjausjärjestelmät sekä henkilön oma ilmoitus.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmannelle osapuolelle, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti.

Rekisterinpitäjät voivat luovuttaa henkilötietoja muille niiden konserniin kuuluville yhtiöille konsernin henkilöstö- ja palkkahallintoon sekä konsernin koulutusliiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan siirtää konserniyhtiöiden välillä myös sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten, kuten raportointitarkoituksessa. Henkilötietojen luovuttaminen perustuu oikeutettuun etuun (TSA 6 art.) harjoittaa liiketoimintaa ja hallita asiakassuhteita tehokkaasti.

Henkilötietoja luovutetaan konsernin sisäisesti vain laillisin perustein ja tarvittavassa laajuudessa. Rekisterinpitäjät kysyvät tarvittaessa rekisteröidyn suostumuksen tietojen luovuttamiseen.

Rekisterin suojaus ja tietojen säilytysaika

Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun asiakkuudenhallintaohjelmistoon, johon on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä MIF:n ja Tieturin sisällä.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää tietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan.

Tiedot tallennetaan yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muilla teknisin keinoin suojattuja.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista tai henkilö haluaa poistua rekisteristä.

Kielto-oikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Vastaanottajalla on oikeus milloin tahansa kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Jokaisessa Rekisterinpitäjien ja sen konserniyhtiöiden lähettämässä suorapostissa on lain vaatima linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Vastaanottaja voi asettaa suoramarkkinointikiellon myös ottamalla yhteyttä Rekisterinpitäjiin alla olevaan osoitteeseen:

Management Institute of Finland MIF Oy
Alumnirekisteri
Esa Lahtela
Mannerheimintie 15
00260 HELSINKI

Tieto virheestä ja korjatut tiedot tulee ilmoittaa Rekisterinpitäjille joko sähköpostilla osoitteeseen info@mif.fi tai yllä olevaan osoitteeseen.

Niiltä osin kuin tässä Alumnirekisterin tietosuojaselosteessa ei ole tarkemmin määrätty sovelletaan tähän, Rekisterinpitäjien ja niiden Suomen ja Ruotsin yhtiöiden asiakasrekisterin tietosuojaselosteen määräyksiä.

Päivitetty: 1.12.2022

Tallentava kameravalvonta

Rekisterin nimi

MIFin ja Tieturin tallentava kameravalvontajärjestelmä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään MIFin ja Tieturin omaisuuden suojaamiseen sekä ennaltaehkäistäksemme rikoksen kohteeksi joutumista sekä selvittäessämme jo tapahtuneita rikoksia ja vahinkotapahtumia kiinteistössä ja sen läheisyydessä.

Käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittely on sallittua silloin, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. MIF ja Tieturi katsovat, että henkilötietojen käsittely edellä mainittuihin käsittelytarkoituksiin kiinteistössä toimivien yritysten omaisuuden suojaamiseksi ja työntekijöiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi on välttämätöntä, ja samoja intressejä ei voida saavuttaa muilla, kevyemmillä toimenpiteillä.

Rekisterin tietolähteet

Rekisteri koostuu aika- ja paikkasidonnaisista kameravalvontajärjestelmän videotallenteista. Nämä muodostavat rekisterin tietosisällön kokonaisuudessaan. Kameravalvontajärjestelmä on käytössä MIFin ja Tieturin toimitilassa, pihoilla ja välittömässä läheisyydessä osoitteessa Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat MIFin ja Tieturin asiakkaat sekä työntekijät. Käsiteltäviä henkilötietoryhmiä ovat edellisten lisäksi myös muut kiinteistön käyttäjät.

Rekisteröityjä informoidaan tallentavasta kameravalvonnasta toimipaikalla näkyvillä ”tallentava kameravalvonta” -kylteillä ja/tai tarroilla.

Tietojen käsittelijät

Henkilötietoja saavat käsitellä MIFin ja Tieturin työntekijät, joiden tehtäväkuvaan kuuluu kameravalvontajärjestelmän ylläpito ja kehitys tai henkilöt, joiden tehtäväkuvaan kuuluu rikos- tai vahinkoasioiden käsittely.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja luovutetaan poliisille ja muille viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus kameratallenteiden käsittelyyn. Henkilötietoja luovutetaan viranomaisille myös tilanteessa, jossa käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Henkilötietoja luovutetaan lisäksi vakuutusyhtiöille vakuutusasioiden käsittelemiseksi ja ratkaisemiksi.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus ja tietojen säilytysaika

Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun kameravalvontajärjestelmään, johon on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä MIFin ja Tieturin sisällä.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää tietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan.

Tiedot tallennetaan yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muilla teknisin keinoin suojattuja.

Kameratallenteita säilytetään kahden viikon ajan tallennushetkestä tai niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista rikos- tai vahinkoasian käsittelemiseksi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja MIFin ja Tieturin kameravalvontarekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Rekisterinpitäjien vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jossa rekisteröity voi siirtää tiedot toisen henkilötietorekisterin rekisterinpitäjälle.

Kameroiden videotallenteiden luonteesta johtuen niissä voi esiintyä muita henkilöitä ja heidän henkilötietojaan. Rekisterinpitäjällä on oikeus poistaa valitsemallaan tavalla näistä tiedoista ja tiedostoista muiden henkilöiden tunnistamisen mahdollisuus ja henkilötiedot ja antaa rekisteröidylle näin muokattu tallenne.

Poliisi tai muu viranomainen saattaa antaa määräyksiä ja kieltoja esimerkiksi rikostutkinnan yhteydessä, jotka estävät tietojen siirtämisen toiseen järjestelmään tai luovuttamisen rekisteröidylle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Rekisterinpitäjiin.

Sähköpostitse: security@mif.fi
Sopimalla ajan etukäteen sähköpostitse tai soittamalla verkkosivulta löytyvään asiakaspalvelunumeroon ja tulemalla yhtiön toimipisteen osoitteeseen Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki.

Päivitetty: 29.11.2022

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.