Yleiset

Mitkä ovat esimiehen tärkeimmät tehtävät?

Julkaistu 02.05.2024
työhyvinvointipäällikön kehittämisohjelma

Johtajuuden ytimessä: Suunnan osoittaminen ja tavoitteiden asettelu

Johtajan perustehtävä on luoda selkeä suunta ja asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat koko työryhmän toimintaa. Tämä pätee yhtä lailla pieniin tiimeihin kuin suuriin kansainvälisiin organisaatioihin. Uskomme vahvasti, että tehokas johtaja pitää nämä perusasiat selkeinä kaikessa toiminnassaan ja varmistaa, että jokainen ryhmän jäsen ymmärtää yhteiset tavoitteet.

Tavoitteiden asettaminen on enemmän kuin vain lukujen tai tulosten kirjaaminen; se on vuoropuhelua ja yhteistyötä vaativa prosessi. Kokemuksemme mukaan avoin kommunikaatio ja yhteisten tavoitteiden säännöllinen tarkastelu auttavat tiimiä keskittymään olennaiseen ja saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Rakenteiden ja prosessien kehittäminen

Johtajan vastuulla on myös työskentelyrakenteiden ja prosessien luominen ja ylläpitäminen. Tämä sisältää toimintatapojen, vastuualueiden ja päätöksenteon selkiyttämisen. Korostamme, että ilman selkeitä rakenteita ja prosesseja on haastavaa saavuttaa tavoitteita, jotka innostavat ja motivoivat työryhmää.

On tärkeää, että jokainen tiimin jäsen tuntee roolinsa ja vastuunsa. Tämä edellyttää jatkuvaa seurantaa ja prosessien päivittämistä tarpeen mukaan. Joustavat ja selkeät prosessit ovat keskeisiä työryhmän tehokkaalle toiminnalle ja tavoitteiden saavuttamiselle.

Ihmisten johtaminen

Ihmisten johtaminen on yksi johtamisen kulmakivistä. Se kattaa sekä ryhmädynamiikan että yksilöiden suorituskyvyn johtamisen. Tiedostamme, että ilman ihmisten johtamista ryhmän työskentely voi menettää sydämensä. Johtajan on luotava ilmapiiri, jossa jokainen tuntee itsensä arvostetuksi ja osallistuvaksi.

Johtajan on tunnistettava, mitkä johtamisen alueet vaativat erityistä huomiota ja suunnattava resurssinsa sen mukaisesti. Uskomme, että hyvät ihmisjohtajat eivät välttämättä ole parhaita rakenteiden hallinnassa ja päinvastoin. Tasapainon löytäminen ja kokonaisuuden toimivuuden mahdollistaminen on avainasemassa.

Viestintä – johtajan tärkein työväline

Viestintä on keskeinen osa johtamista ja taito, jota jokaisen johtajan tulee kehittää. Avoimuus ja kaksisuuntainen viestintä ovat onnistuneen johtamisen kulmakiviä. Johtajan tulee jakaa tietoa avoimesti ja rohkaista tiimiä tuomaan esiin haasteita.

Johtajan viestintätaidoissa korostuu myös kyky ohjata ryhmätilanteita ja tuoda esiin tiimin toimintaa edistäviä tietoja ja näkemyksiä. Jatkuva kiinnostus tiimin asioihin ja tilanteeseen on hyvän johtajan perusominaisuus, jota tulee jatkuvasti kehittää.

Johtajan rooli ja työ

Johtaminen on sekä rooli että ammatti. Tiedämme, että johtajan vastuun ottaminen voi muuttaa muiden suhtautumista, erityisesti jos nouset esihenkilöksi omasta tiimistäsi. Johtajan on ymmärrettävä, että hän edustaa aina työnantajaa ja toimii samalla ryhmän ulkopuolisena edustajana.

Johtaminen tarkoittaa oman yksilösuorituksen sijaan ryhmän menestyksen edistämistä. Tukea ja koulutusta tarjoamalla autamme johtajia tässä muutoksessa, jotta johtaminen olisi mahdollisimman tehokasta ja palkitsevaa.

Luottamus ja kunnioitus – johtamisen perusta

Luottamus ja kunnioitus ovat johtamistyön perusta. Painotamme, että hyvä johtaja kehittää itseään jatkuvasti ja toimii esimerkkinä muille. Johdonmukaisuus ja ristiriidattomuus toiminnassa ja viestinnässä ovat luottamuksen rakentamisen kannalta tärkeitä.

Aitous ja terve järki ovat ominaisuuksia, jotka vievät johtajaa eteenpäin. Uskomme, että aidosti tiimin toiminnasta kiinnostunut johtaja saa tiimiltään anteeksi myös inhimilliset virheet, kunhan hän on rehellinen ja avoin.

Työlainsäädännön tuntemus

Hyvä työlainsäädännön tuntemus on olennainen osa esihenkilön osaamista. Esihenkilönä toimiminen tuo mukanaan juridista vastuuta, ja on tärkeää tuntea työlainsäädäntö ja työehtosopimukset. Tämä auttaa välttämään ristiriitatilanteita ja tukemaan esihenkilötyötä.

Tarjoamme koulutusta ja tukea esihenkilöille, jotta he voivat syventyä työlainsäädäntöön ja ymmärtää sen mahdollisuudet ja rajoitukset. Terve järki ja lain tuntemus auttavat johtajaa selviytymään työelämän monimutkaisissa tilanteissa.

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.