Ammatilliset tutkinnot

Aktiivinen oppiminen, oppimisstrategiat ja -menetelmät

Julkaistu 20.10.2021
oppimismenetelmät

Pohdimme omassa työyhteisössämme jatkuvasti sitä, miten ihminen oikeastaan oppii. Pysähdymme myös säännöllisesti reflektoimaan yhdessä, miten olemme onnistuneet vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin ja odotuksiin. Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, kun pyrimme järjestämään oppimiselle mahdollisimman otolliset edellytykset? Mistä kukin oppija ammentaa motivaationsa, millaista oppimisstrategiaa hän käyttää ja millaiset opetus- ja oppimismenetelmät toimivat kussakin tilanteessa?

Motivaatio ja oppimisstrategiat

Yksi keskeisimpiä kysymyksiä oppimisessa on se, mikä on kunkin oppijan motivaation lähde. Jonkun motivaatio tulee sisältä omasta mielenkiinnosta ja palosta. Toinen taas motivoituu enemmänkin ulkoa tulevan tarpeen tai paineen kautta. Joka tapauksessa oli motivaatio sisäsyntyistä tai ulkoa tullutta, uuden oppimisen olisi tuotava oppimisympäristöstä riippumatta oppijalle onnistumisen elämyksiä, voimaantumisen tunnetta ja iloa.

Kun oppija hankkii tietoa, käsittelee, painaa mieleen ja palauttaa sitä, hän käyttää erilaisia oppimisstrategioita. Oppimisstrategia on oppijan suuntautumistapa opiskeluun. Se pohjautuu oppijan motiiveihin ja se vaikuttaa vahvasti siihen mitä ja miten hän oppii. Taitava oppija kykenee muuttamaan oppimisstrategiaansa kunkin tehtävän ja tilanteen mukaan. Tämä vaatii tietoisuutta omasta itsestä ja omasta oppimisstrategiasta. Oman tilanteen kannalta oikean oppimisstrategian löytäminen parantaa suoritusta ja lisää motivaatiota.

Oppimisstrategiat jaetaan useimmiten kahteen eri ryhmään: pintasuuntautuneeseen (pintataso) ja syväsuuntautuneeseen (syvätaso). Pintasuuntautunut opiskelija raapaisee lähinnä tiedon pintaa. Syväsuuntautunut opiskelija on ennemminkin sisäisesti motivoitunut. Hän haluaa päästä syvemmälle tietoon kiinni. Hän ymmärtää tiedon syvällisemmän merkityksen ja haluaa sijoittaa sen kattavampiin yhteyksiin.

Aktiivinen oppiminen ja oppimiskäsitys

Useimmilla aikuisilla on omakohtaiset käytännön kokemukset opettajakeskeiseen behavioristiseen oppimiskäsitykseen pohjautuvasta opetuksesta ja oppimisesta. Etenkin, jos omista kouluajoista on kulunut pidempi aika. Koulutuksen perinne oli ennen Suomessakin varsin opettajajohtoista. Ja näin on yhä useissa maailman maissa. Vaikka aikuisoppija ei olekaan puhdas taulu, hyvin monen aikuisen oppijan odotukset pohjautuvat aiempiin kokemuksiin behaviorismiin pohjautuvasta oppimisesta.

Aktiivisen oppimisen strategiat ja oppimismenetelmät perustuvat behaviorismin sijaan konstruktivismiin. Toisin kuin behaviorismissa konstruktivismissa oppija itse on aktiivinen toimija. Opettajan rooli on enemmänkin toimia asiantuntijana ja mahdollistajana. Hän luo turvallisen oppimisympäristön ja järjestää edellytykset oppimiselle suotuisiksi. Motivoitunut aktiivinen oppija ohjaa itse oppimistaan ja rakentaa uutta tietoa vanhan päälle.

Aktiivinen oppiminen perustuu opiskelijan uteliaisuuteen, kekseliäisyyteen ja kokeilemiseen. Laajassa merkityksessä aktiivinen oppiminen on mikä tahansa lähestymistapa oppimiseen, jossa oppijat osallistuvat itse oppimisprosessiin.

Perinteiseen behavioristiseen opettajavetoiseen koulutukseen tottuneet saattavat pelästyä. Tässä joutuukin laittamaan itsensä likoon. Useimmiten kuitenkin alkuun päästyään aikuinen ihastuu: kuinka oppiminen voi ollakaan näin kiinnostavaa, innostavaa ja motivoivaa?

Elinikäinen aktiivinen oppiminen

Oman organisaatiomme oppimiskäsitys pohjautuu pitkälti pragmaattiseen sosiokonstruktivismiin. Korostamme yhdessä tapahtuvaa ketterää, elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Aikuisilla opiskelijoilla on päävastuu oppimisesta. Aktiiviset oppijat luovat yhdessä käytännönläheisesti uusia yhteyksiä aiemman tiedon ja uusien käsitteiden ja kokemusten välille. Opiskelijaa kannustetaan nousemaan pöydälle katsomaan tuttua asiaa heille uudesta perspektiivistä. Aktiivisena toimijana yhdessä muiden kanssa hän hyppää oma-aloitteisesti kylmään veteen ja pääsee laajentamaan omaa kuplaansa. Hän haluaa jakaa kokemuksiaan ja tietojaan muille, koska tietää vastavuoroisesti myös itse hyötyvänsä muiden kokemuksista.

Aktivointia tarkoituksenmukaisilla opetusmenetelmillä

Kuhunkin tarkoitukseen parhaiten sopivilla opetusmenetelmillä voidaan lisätä oppijoiden aktiivisuutta. Menetelmiä on satoja ja niiden muunnelmia lähes rajaton määrä. Ne vaihtelevat yksinkertaisista hyvinkin monipuolisiin. Opetusmenetelmät itsessään eivät ole toimivia tai toimimattomia. Tärkeintä on, että kuhunkin tarkoitukseen valitaan tavoitteiden saavuttamista parhaiten palveleva menetelmä tai menetelmien yhdistelmä. Esittäytymisiin, tutustumiseen sopivia menetelmiä ovat esimerkiksi parihaastattelu, cocktail-tilaisuus tai tutustumisringit. Koulutuksen aikana voidaan käyttää mm. prosessikävelyä, oppimiskahvilaa tai väittelymenetelmiä. Loppuun sopivat esimerkiksi erilaiset reflektointimenetelmät.

Voidaanko sama fyysisessä tilassa tapahtuva aktiivinen oppiminen, sen elämykset ja ilo kokea myös verkon kautta? Erityisesti koronapandemian aikana on huomattu, että aktiivinen sosiaalinen oppiminen ja merkitysten yhdessä rakentaminen omien ja ryhmän kokemusten päälle onnistuu ympäristöistä ja välineistä riippumatta. Tietenkin substanssin, aktivoivien menetelmien ja tekniikan yhteispeli vaatii oikeanlaista asennetta sekä kouluttajalta että opiskelijoilta. Mutta näin on aina ennenkin ollut uusien välineiden kohdalla. Hyvä kouluttaja osaa kuitenkin innostaa, rohkaista ja kannustaa käyttäen tarkoitukseen sopivimpia menetelmiä välineestä riippumatta.

– Timo Huuskonen, MIF Tutkinnot

Kun osallistut MIF TutkintojenInforin tai MIF Academyn koulutuksiin, pääset kouluttautumaan tulevaisuuden osaajaksi ennen muita!


Active learning and learning strategies

In our own work community, we regulary reflect on how people learn and how we have managed to meet their goals and expectations. What should we take into account when providing the most favorable conditions for learning? What is the source of the learner’s motivation? What kind of learning strategy does he/she use? And what teaching and learning methods are the most suitable in each situation?

Motivation and learning strategies

One of the essential aspects in learning is the students source of motivation. Some people are motivated by their own interests and desire. Others are more motivated by external pressure, rewards or fear of punishment. In both cases, learning should bring the learner constantly positive emotional experiences, a sense of empowerment and joy.

When a learner acquires, processes, memorizes, and recalls knowledge, he or she uses a variety of learning strategies. A learning strategy is defined as a way for a learner to study. It is based on the learner’s motives and it strongly influences what and how he or she learns. A skilled learner is able to change the learning strategy according to each task and situation. This requires a strong awareness of one’s own self and one’s own learning strategy. Finding the right learning strategy for the specific situation improves the performance and increases motivation.

Learning strategies are most often divided into two different groups: surface-oriented (surface-level) and deep-oriented (deep-level). The surface-oriented student scratches mainly the surface of the information. A deep-oriented student, on the other hand, is internally motivated. He/she wants to understand the deeper meaning of the subject and wants to place it in more comprehensive contexts.

Active learning and the concepts of learning

Most of us have practical experiences in teaching and learning based on a teacher-centered concept of learning. Actually, in many countries around the world the education is still very teacher-oriented. Very many adult learners are still expecting this behaviorist-based way of teaching. The past experiences of education affect their expectations.

Strategies and learning methods for active learning are more based on constructivism instead of behaviorism. Unlike behaviorism, the learner is here an active actor. The teacher has the role of an expert and enabler. His/her job is to arrange the conditions to enable the learners to make the most of the subject. Motivated active learners guide their own learning paths and build new knowledge and skills on top of the old ones.

Active learning is based on the student’s curiosity, ingenuity and experimentation. In a broader sense, active learning is any approach to learning in which learners participate in the learning process itself. Those accustomed to traditional behavioristic teacher-led education may first be scared. Gradually, however, they will fall in love: how can learning be so inspiring and motivating?

Active lifelong learning

The perception of teaching and learning in our own organization is largely based on pragmatic socioconstructivism. We emphasize agile, lifelong and continuous learning that takes place in a social context. Students are activated and, in a practical way, new connections are created between their previous knowledge and skills and new concepts and experiences. They are encouraged to look familiar things from a whole new perspective. As active players, along with others, they will learn how to jump into the cold water and will enjoy expanding their own bubbles. They want to pass on their knowledge to other learners because they also know that they will mutually benefit from the experiences of others, as well.

Activation by appropriate teaching methods

There are hundreds of teaching and learning methods and an almost limitless number of variations. They range from simple to very versatile ones. It is important to choose the right methods or combination of methods to fit the purpose. Suitable methods for getting acquaintanted and to create a good team spirit are, for example, group interviews or a cocktail party. During the training you may use methods like process walking, learning cafe, different debate methods or various group reflection methods.

How about remote and online training? Can the same active learning strategies and teaching methods be used succesfully online as well? Our experiences show that this is very well possible. Especially during the corona pandemic, we have observed that active social learning can be a success regardless of the environments and tools. Of course, this requires motivation, right attitude and practice from both the teacher and the students.

– Timo Huuskonen, MIF Qualifications

When you participate in MIF TutkinnotInfor or MIF Academy trainings, you will train yourself as a future expert before others!

Kirjoittaja

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.