Yleiset

Päättelykyky, ongelmanratkaisu ja ideointi

Julkaistu 15.12.2021
palvelumuotoilu

Maailman talousfoorumi (World Economic Forum) julkaisi 10 tulevaisuudessa tarvittavaa työelämätaitoa. Blogisarjassamme on käyty läpi ensimmäiset yhdeksän työelämätaitoa, nyt vuorossa on kymmenes; päättelykyky, ongelmanratkaisu ja ideointi. Kuten muutkin kymmenestä työelämätaidosta, myös nämä taidot ovat pehmeitä kykyjä (soft skills).

Päättelykyky, ongelmanratkaisu ja ideointi (”Reasoning, problem-solving and ideation”) linkittyy jo aiemmin esitellyistä työelämätaidoista analyyttiseen ajatteluun ja innovaatioon, kompleksisten ongelmien ratkaisuun sekä luovuuteen, omaperäisyyteen ja oma-aloitteisuuteen.

Päättelykyky tarkoittaa kykyä edetä perustellusti johtopäätökseen olettamuksesta. Ongelmanratkaisussa tarvittavat taidot puolestaan auttavat selvittämään ongelmia nopeasti ja tehokkaasti. Ongelmanratkaisu vaatii sekä kykyä pureutua itse ongelman ytimeen että ratkaisun löytämistä. Ideointi puolestaan mielletään usein luovuudeksi, kyvyksi tuottaa uusia ideoita, tapoja tehdä asioita, testata niitä ja sitä kautta ratkaista ongelmia.

Palvelumuotoilu ongelmanratkaisussa ja ideoinnissa

Sanapari ”ongelmanratkaisu ja ideointi” toi minulle automaattisesti mieleen palvelumuotoiluprosessin tuplatimantin. Tuplatimantti on British Design Councilin kehittämä palvelumuotoilun prosessimalli.

double diamond

Tuplatimantin ensimmäinen timantti auttaa määrittelemään ratkaistavan ongelman (discover/löydä – define/määritä), toinen taas kehittämään siihen ratkaisun (develop/kehitä – define/tuota). Molemmissa timanteissa kerätään ensin mahdollisimman paljon tietoa (divergentti ajattelu, mahdollisimman monta ratkaisuvaihtoehtoa) ja sen jälkeen analysoidaan tietoa tiivistä kiteytystä varten (konvergentti ajattelu, yksi oikea ratkaisu). Sen lisäksi, että tuplatimantti on laajasti käytössä, ovat palvelumuotoiluun erikoistuneet toimistot edelleen kehittäneet siitä omia versioitaan.

Palvelumuotoiluun on tarjolla monenlaisia menetelmiä ja työkaluja, joista valita juuri omaan tarpeeseen sopivat. Ongelmanratkaisuun ja ideointiin soveltuvat menetelmät tukevat luovuutta ja uusien ratkaisujen löytämistä. Mainio perusteos (englanniksi) aiheesta on Marc Stickdorn ja kumppanien This is Service Design Doing, joka esittelee erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä laajasti ja kattavasti.

Ratkaisuja oikeisiin asioihin

Koska palvelumuotoilussa määritellään ensin ratkaistava ongelma, auttaa se varmistamaan, ettei ideoinnilla lähdetä ratkaisemaan väärää ongelmaa. Vaikka ongelmanratkaisu onkin tärkeä asia, vielä tärkeämpää on ratkaista oikeita, liiketaloudellisesti merkittäviä ja ihmisiä aidosti koskettavia ongelmia. Tässä tuplatimantin löydä – määritä -vaiheet ovat hyödyllisiä. Erityisesti löydä-vaiheessa avoin, utelias ja empaattinen asenne on tärkeä. Löydä – määritä -vaiheessa ei vielä etsitä ratkaisua ongelmaan, vaan määritetään ongelma, jota lähdetään seuraavassa vaiheessa ratkaisemaan.

Palvelumuotoilun perustana on palveluiden kehittäminen asiakas/käyttäjälähtöisesti; palvelun asiakasarvon ja sen tuottamisen kiteyttäminen. Palvelumuotoilun perusteet -koulutusta Tieturilla vetävä Kalle Reunanen on kirjoittanut tarkemmin siitä mitä palvelumuotoilu on ja mitä hyötyä siitä on organisaatioille. Lue Kallen blogi.

– Anna Sahinoja

Kun osallistut MIF TutkintojenJohtamistaidon opisto JTO:nInforinFintran tai MIF Academyn koulutuksiin, pääset kouluttautumaan tulevaisuuden osaajaksi ennen muita!


Reasoning, problem-solving and ideation

World Economic Forum published top 10 job skills for tomorrow. Our blog series has already covered the first nine, and now it is time for the tenth one; reasoning, problem-solving and ideation. As all the other ten job skills, also they are soft skills.

Of the job skills already presented in our blog series, reasoning, problem-solving and ideation is linked to analytical thinking and innovation, complex problem-solving and creativity, originality and initiative.

Reasoning means the ability to proceed from hypothesis to conclusion in a logical and sensible way. The skills needed in problem-solving in turn help solve problems quickly and effectively. Problem-solving requires both an ability to correctly define a problem and finding a solution to it. Ideation in turn is often regarded as creativity, the ability to come up with new ideas and ways of doing, of testing the ideas and thus solving problems.

Service desing in problem-solving and ideation

Problem-solving and ideation automatically brings into my mind the service design process’s double diamond; a process model for service desing developed by the British Design Council.

double diamond

The first diamond in the double diamond helps define the problem that is to be solved (discover – define), the second diamond helps to develop a solution to the problem (develop – define). In both parts of the double diamond first as much information is gathered as is possible (divergent thinking,) and after that the information is analyzed and crystallized into a solution (convergent thinking). The double diamond is widely used and in addition service design companies have further developed their own versions of it.

There is a wide range of methods and tools available for service design, and you can pick the ones that are best suited to your own work. The tools available for problem-solving and ideation support creativity and finding new solutions. If you want to learn more about the methods and tools for service design, I warmly recommend This is Service Design Doing by Marc Stickdorn et al.

Solutions to the correct problems

In service design the problem to be solved is first defined. This helps to ensure that when ideation begins, we are indeed solving the correct problem. Although problem-solving is importat, it is even more important that we are solving the correct problems. For this the discover – define phase of the double diamond are useful. Especially in the discover phase an open-minded, curious and empathetic approach is important. In the discover -define phase we are not yet finding a solution to the problem, we are concentrating on defining the problem that we will solve in the next phase.

– Anna Sahinoja

When you participate in MIF TutkinnotJohtamistaidon opisto JTOInforFintra or MIF Academy trainings, you will train yourself as a future expert before others!

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.